Tillståndsprövning och miljöfrågor

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system.
Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter.

Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

Kursen arrangerades av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SLU och SWEMARC (Göteborgs universitet).

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Läs mer

Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

Kursen fokuserar på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta och ger grundläggande kunskap om olika arter som odlas och tekniker som används inom svenskt vattenbruk idag, samt de som väntas användas inom en nära framtid. Föreläsningarna utgår ifrån den senaste forskningen och har en praktisk tillämpning.

Kursen är riktad till dig, som tjänsteperson på myndighet som på ett eller annat sätt arbetar med vattenbruksfrågor, också inkluderat dig som arbetar med rådgivning eller tillsyn.

Kursen arrangerades av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Landsbygdsnätverket, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC) & SLU Aquaculture. 

Kursen är en av två inom projekt Akvakompetens 2.0 – kunskapshöjande, dialog och samverkan i vattenbrukssverige – en progression, som finansieras av Jordbruksverket.

Läs mer

Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

Syftet med kursen är att med utgångspunkt i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus.

Föreläsningarna utgår ifrån den senaste forskningen och har en praktisk tillämpning. Målgrupperna för kursen är främst nuvarande och blivande fiskodlare men också berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Kursen arrangerades av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Swemarc, SLU Aquaculture och Matfiskodlarna.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Läs mer

En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv

Syftet med kursen är att ge en översikt och fördjupad kunskap om system och arter för svenskt vattenbruk.
Kursen berör både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt).

Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

Kursen arrangerades av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Läs mer

Distansutbildning för näringslivsutvecklare

Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, vad man kan tänka på vid nyetablering av vattenbruk, olika finansieringslösningar, lagstiftning och vad en entreprenör bör tänka på vid uppstart av vattenbruksverksamhet.

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om denna växande näring hos näringslivsutvecklare i Sverige för att dessa aktivt skall kunna bidra till fler etableringar av hållbara vattenbruk.

Målgruppen är främst kommunala näringslivsutvecklare och andra som möter konkreta etableringsförfrågningar.

Kursen har producerats av Tillväxt Norra Bohuslän och är ett samverkansarbete mellan kustkommunerna i Bohuslän, Campus Väst och SWEMARC. 

https://www.tillvaxtbohuslan.se/vattenbruksutbildning/delmal/

Distansutbildning för vattenbruksentreprenörer

Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, beskrivning av innovationssystemet, hur man jobbar med affärsmodell och marknad, marknadsföring och varumärkesbyggnad, finansieringslösningar och personalrekrytering.

Syftet med kursen är att ge blivande eller etablerade entreprenörer verktyg att utveckla hållbara och lönsamma affärsmodeller. Målgruppen är vattenbrukare.

Kursen har producerats av Tillväxt Norra Bohuslän och är ett samverkansarbete mellan kustkommunerna i Bohuslän, Campus Väst och SWEMARC. 

https://www.tillvaxtbohuslan.se/vattenbruksutbildning/delmal/

Följ oss på Twitter