Inspelade föreläsningar från Vattenbrukskursen: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv"

Neptun. Foto: Annette Ungfors

Ta del av föreläsningarna från kursen: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv" som hölls 20-22 november 2019 på Kristinebergs marina forskningsstation. De finns inspelade och som pdf.  

Schema: klicka här

Se inspelade föreläsningarhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOx9uiykwbE_ld3dENgDAvCeQkoaqy3XR

Föreläsningar i pdf:

Introduktion till odlingssystem och odlingsarter utifrån ett nordiskt perspektiv

Semislutna fiskodlingssystem i sjöar och hav -tekniska lösningar

Miljökassen

Musselodling – principer, odlingstekniker/system, applikationer för närsaltsupptag

Sjöpungsodling – odlingsteknik, miljönytta och användningsområden

Algodling i hav och på land – makro och mikroalger

Principer för Integrerat Multitroft Vattenbruk (IMTA)

Principer för landbaserad recirkulerande fiskodling RAS

RAS sötvatten – exempel odling av stör, tilapia och clarias

Landbaserad marin RAS – exempel laxodling

Ostronodling – principer för yngelproduktion, vidareodling samt möjligheter för offshore-teknologi

Akvaponi - principer

Livscykelanalys (LCA) – jämförelse mellan olika fiskodlingssystem

LCA – jämförelse mellan odlad fisk/skaldjur och andra animaliska livsmedel

---------------------------------------------------- 

KURSENS SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare). Kursen visar på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt visar var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna - vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras?

KURSBESKRIVNING

Kursen ger en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelanalyser (LCA). Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige”. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna erbjöds deltagarna instuderingsmaterial för eget förberedelsearbete. Se länkar nedan till några av rapporterna som tillhandahölls inför kursen.

MÅLGRUPP

Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

ARRANGÖRER

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.EU-flagga

 -------------------------------------------------------

KURSLITTERATUR

Presentationer från Fiskhälsokonferens 2019
Aquafresh - odlad fisk som en excellent råvara til...

Följ oss på Twitter