NKfV - en kunskapsportal för en långsiktig utveckling av vattenbruket i Sverige!

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) har sitt ursprung i den statliga utredningen ”Det växande vattenbrukslandet” (SOU2009:26). Där föreslås att statens satsning på utbildning, forskning och utveckling inom vattenbruksområdet skall stärkas bl a genom att tillföra resurser till Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) strategiska forskningsprogram för fiskodling och vattenbruk samt till Göteborgs universitet (GU) för fortsatt utveckling av forskning kring vattenbruk av musslor, ostron och marina fiskarter.

Vidare föreslås att denna satsning bör åtföljas av en ökad samordning mellan SLU och GU, som tillsammans bör tilldelas nationellt ansvar för samverkan, undervisning och forskning inom vattenbruket.

Under 2009 bildades på mandat från rektorerna vid GU och SLU en arbetsgrupp med representanter från bägge universiteten. Arbetsgruppens uppdrag var att, i utredningens anda, ta fram förslag till en samverkansmodell som kan ligga till grund för en lämplig samverkansform mellan universiteten inom vattenbruksområdet.

Resultatet av detta arbete blev förslaget att inrätta ett kompetenscentrum för vattenbruket, där kunskapsbaserad information samt kompetenser inom vattenbruksforskningen kan förmedlas till samhälle, näring och övriga myndigheter.

Detta kompetenscentrum, NKfV, drivs av SLU och GU gemensamt och ansvararar för samordning av forskning och utbildning samt spridning av kunskapsbaserad information till samhälle, myndighet och näring. NKfV verkar genom att skapa mötesplatser för samverkan, samordning av utbildningsinsatser och kompetensutveckling och implementering av forskningsresultat i näringen.

NKfV samverkar också med övriga aktörer inom vattenbruksrelaterad forskning och näringslivsutveckling. Verksamheten är inkluderande och öppen för alla organisationer och personer som har ett intresse av vattenbruksfrågor.

Det övergripande målet är att vara en central kunskapsportal för utvecklingen av ett naturresursuthålligt såväl som ekonomiskt lönsamt vattenbruk i Sverige.

NKfVs styrgrupp består av:

Anders Kiessling, SLU (ordinarie ledamot, ordförande)

Kristina Snuttan Sundell, GU (ordinarie ledamot)

Henrik Jeuthe, SLU (ordinarie ledamot)

Henrik Sundh, GU (ordinarie ledamot)

Hanna Carlberg, SLU (suppleant)

Koordinatorer är:

Anna Norman Haldén, SLU

Susanne Lindegarth, GU (vik. koordinator: Susan Gotensparre, GU).

Följ oss på Twitter