Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Avhandling vid SLU: Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout

David Thesis coverDavid Huyben, doktorand på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, disputerade den 8 sept med avhandlingen "Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout". Som titeln anger undersöker avhandlingen effekter av utfodring med jäst på regnbågars blodfysiologi och tarmbakterieflora. En summering av syfte och resultat av arbetet finns på svenska i abstract nedan, samt en kort sammanfattning på engelska längre ner.

Hela avhandlingen går att ladda ner via https://pub.epsilon.slu.se/14478/

Information om avhandlingen och Davids forskning finns även via http://www.slu.se/en/ew-news/2017/9/feeding-yeast-to-rainbow-trout-as-a-sustainable-feed/

 

Abstract:

Jäst utgör ett hållbart proteinalternativ till fiskmjöl i foder till odlad fisk, men resultat presenterade i denna avhandling indikerar att inblandning med mer än 40% minskar fisktillväxten. Syftet med denna avhandling var att förstå effekten av högre halter av inaktiverad respektive levande jäst till fisk utan negativa hälsoeffekter. Specifikt effekterna på röda blodkroppar, upptag av plasmaaminosyror, tarmmikrobiota och stress/immunsvar på regnbåge (Oncorhynchus mykiss).

Postprandiala blodprover togs från dorsal aorta-kannulerad regnbåge som utfodrats med dieter där 60% av fiskmjölsproteinet ersatts med två olika typer av inaktiverat/avdödad jäst, Saccharomyces cerevisiae och Wickerhamomyces anomalus, gjord av värmextrudering. Blodanalys visade högre blod-pH och hemoglobinnivåer vilket associeras med jästens lägre buffertkapacitet och eventuell hemolytisk anemi på grund av ökad nukleinsyrametabolism. Plasmaanalyser visade att aminosyrornas upptag var lika mellan fisk som matades med jäst eller fiskmjöl, förutom att koncentration av plasma-metionin var högre hos fiskar som utfodrats med jäst-diet. I en senare studie utfodrades regnbåge med levande jäst (S. cerevisiae) vid två olika temperaturer (11 och 18°C). Inga biverkningar på blodfysiologi hittades, även om de flesta celler överlevde och inte metaboliserades i tarmkanalen. Dessa resultat indikerar att minskad fisktillväxt inte enbart kan bero på lägre aminosyrokoncentration, utan snarare en för hög nukleinsyrahalt i fodret men bara när jäst metaboliserades.

I ytterligare två studier studerades tillväxt och tarmbiota där fisk gavs foder med inaktiverad jäst som ersatte 20, 40 och 60% av fiskmjölprotein därefter utfördes försök med fisk som utfodrades vid 11 och 18°C med 40% inbladning av levande jäst i fodret. Hög genomströmnings sekvensering av distala tarmen avslöjade att inaktiverad W. anomalus påverkade både antal och diversitet av bakterier i tarmen medan både inaktiverad och levande S. cerevisiae hade mindre effekt. Ökad vattentemperatur minskade mängden mjölksyrabakterier och minskad bakteriell mångfald i tarmen. I båda studierna har Debaryomyces hansenii, S. cerevisiae och Rhodotorula spp. påträffade i fisktarmen medan fisk som utfodrats med levande jäst, bidrog till en ökad, jästbelastning i tarmen. Fisken vid 18°C hade dock högre plasmakortisolnivåer och reducerat genuttryck av proinflammatoriska cytokiner vilket var än mer påtagligt hos fisk utfodrade med levande jäst. Dessa resultat tyder på att ökad temperatur utsätter fisk för kronisk stress och att utfodring av levande jäst påverkar immunresponsen. Fisktillväxt och välfärd bibehållas genom att ge jäst i kallt vatten med lägre nukleinsyrahalt och om det lyckas kan det leda till högre ersättning av fiskmjöl.

Short summary in english:

This thesis investigated the effects of feeding high inclusions of inactivated and live yeasts to fish in order to replace fishmeal without negative growth or health consequences. The specific focus was on red blood cell characteristics, plasma amino acid uptake, gut microbial communities and stress/immune responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The results indicate that feeding yeast may be reducing growth and welfare of rainbow trout by impairing red blood cell and immune function.

 

Ny publikation: Attraction and repulsion of mobile wild organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review

Rev in AqForskare vid SLU och GU är medförfattare till en review-artikel som nyligen har publicerats i Reviews in Aquaculture: "Attraction and repulsion of mobile wild organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review", Callier et al 2017. Artikeln har sin grund i arbete som utförs i akvakulturgruppen inom ICES (ICES WG-AQUA).

Artikeln kan laddas ner från http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12208/full

 

 

 

 

 

PhD course "Transdisciplinary approaches to sustainable marine aquaculture" (4 ECTS), 22-27 Oct 2017 - deadline registration 29th Sept

doktkurs Swemarc2017Welcome to apply for the PhD course "Transdisciplinary approaches to sustainable marine aquaculture" (4 ECTS), at Gothenburg University during 22-27 Oct 2017.

Deadline for registration is 29th Sept 2017!

The course is free of charge and includes study visits, accommodation and meals, but students will need to cover for their own travel costs.

Submit an online application at: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Swe1352707&SID=0ce8d9d2-ddbe-4f2c-91d2-221f57daf93b&dy=668074226

More information can be found here

For enquiries about the course, please contact the course organisers:maria.nystrom@hdk.gu.se or kristina.sundell@bioenv.gu.se

EFARO-rapport: A vision on the future of European Aquaculture

EFARO rapport Shutterstock"A vision on the future of European Aquaculture - Where will European aquaculture be in 2030, 2050 and beyond, outlining the main drivers and game changers" är titeln på en ny rapport från EFARO (The European Fisheries and Aquaculture Research Organisations).

EFARO är en sammanslutning av EUs ledande forskningsorganisationer inom fiske och akvakultur. Arbetsgruppen inom EFARO som har skrivit denna rapport representerar forskningsorganisationer med fokus på tillämpad forskning, däribland SLU. Rapporten presenterar, utöver visionen, de drivkrafter och faktorer som anses vara av avgörande betydelse för att nå de uppsatta målen. 

Läs hela rapporten här.

Nedan följer ett utdrag från förordet till rapporten:

"In order to deal with the diversity of questions in a growing aquaculture sector, EFARO established an

Aquaculture Working Group. The Working Group represents the European Fisheries and Aquaculture

Research Organisations with a focus on applied research. It thereby represents an important bridge

between knowledge of more basic science and its application within the industry. The thoughts

forwarded in this paper represent a longer time horizon than normally used in industry investments,

but with a clear focus on innovations, issues to be addressed and game changers.

The Working Group recognized the importance of linking

relevant organizations through a dedicated network in

order to make available scientific research to support policy

makers. A first step in this process was to reinforce an

interactive dialogue with EATIP, the European Aquaculture

Technology and Innovation Platform, on e.g. environmental

issues, future food and industry development and the role of

aquaculture in building a circular economy.

The second step was the initiation and formulation of this

strategy and position document you have in your hands

now. This document presents a science based view of

aquaculture’s future, not limited to today’s economic

situation and legislation. It seeks to function as start of a

much needed discussion on the scientifically based input

to policy makers and industry in the field of aquaculture

development.

The members of the Working Group unanimously agree

that the future success of European aquaculture depends

on its ability to continue the process of knowledge based

development. A close collaboration between organisations

as EFARO and EATIP is a prerequisite in such process. The

intent is therefore to help manage the scientific advisory

processes throughout Europe by integrating science and

industry and work together with stakeholders and policy

makers in identifying and prioritising areas where research

co-operation would be most effective and beneficial."

Läs hela rapporten här.

 

Prenumerera på denna RSS-feed