Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Kurs om tillståndsfrågor för fiskodling, 4-6 dec Östersund -sök senast 19 okt 2018!

Bild Nyhet tillstandskurs 2018Hur startar man en fiskodlingsverksamhet? Eller utökar sitt tillstånd? NKfV bjuder in nuvarande och blivande fiskodlare till en kurs om tillståndsfrågor och miljö i Östersund 4-6 dec 2018

 

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Syftet är också att öka kontaktytorna mellan myndigheter och vattenbrukare. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

 

Kursbeskrivning: Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling - vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken.

 

 

Sista anmälningsdag är 19 oktober 2018. OBS: Anmälan är bindande. Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/3437. Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret, via anmälningslänken. Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare betalar Du själv för övernattningen (873 kr, inkl. moms och frukost) som Du bokar och betalar direkt till hotellet (https://www.frosoparkhotel.se). Ange bokningskoden ”Vattenbrukskurs NKfV”.

 

Läs mer här om kursens upplägg och innehåll, hur du anmäler dig samt praktisk info. PROGRAM för kursen kommer inom kort.

 

 

FRÅGOR? Kontakta: anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och SWEMARC, Göteborgs universitet

Finansiär: Europeiska havs- och fiskerifonden

 


 

 

Musslor skördas inom EU-projekt i Östersjön

 

Musslor BBG 3 VidakovicInom EU-projektet Baltic Blue Growth (BBG) odlas blåmusslor i Östersjön för att motverka övergödning och skapa nya möjligheter till blå tillväxt.

 

En av projektets musselodlingar ligger i St. Annas skärgård i Östergötland. Odlingen startade för två år sedan som ett forskningsprojekt för att utvärdera effekten av musslor som "städare" av havet. Under våren 2018 kunde musselodlaren Mats Emilsson dra slutsatsen att skörden blev mycket bättre än väntat; i stället för de 20-30 ton man kalkylerat med blir resultatet ca 87 ton musslor. Och vattenet ser klarare ut inne i odlingen än i omgivande vatten, konstaterar han.

Se SVT-nyhet: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ovantat-stor-musselskord?cmpid=del:tw:20180829:ovantat-stor-musselskord:nyh:lp

 

Se VCO och Region Östergötlands film om musselodlingen och läs mer om projektet här: http://www.vattenbrukscentrumost.se/sv/st-anna-musselodling/

 

Musslorna som skördas har hittills använts för biogasproduktion och som gödning på åkrar. Arbete pågår även för att kunna använda musslorna i foder till fisk och fjäderfä. SLU leder ett arbetspaket för bearbetning av blåmusslor efter skörd, och hanterar hela kedjan från skörd till marknad. SLU bidrar med kompetens inom ekonomi, marknad och teknik och leder arbetet med foderutveckling, biologisk utvärdering av musslor som djurfoder samt livsmedelssäkerhet. SLU är också verksamt inom miljöövervakning, med huvudansvar inom miljömodellering.

Partnerskapet för BBG består av musselodlare, offentliga myndigheter, beslutsfattare, forskningsinstitutioner och nätverksorganisationer från sex länder i Östersjöregionen. Projektet leds av Region Östergötland.

Kontaktperson vid SLU: Anders Kiessling anders.kiessling@slu.se

 

 

 

Part-financed by

 

Utvärdering av 30 års avelsarbete på röding

charrI en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Aquaculture (okt 2018) sammanfattar SLU-forskare resultaten av avelsprogrammet för röding. Fiskarnas tillväxt har ökat signifikant sedan starten 1985 och produktionstiden fram till önskad slaktvikt har därmed minskats med 10 månader. En annan förändring som har skett över tid är tillväxtkapaciteten över året. Ökad tillväxttakt och förändrad säsongstillväxt får konsekvenser för utfodringen, vilken behöver anpassas. I artikeln presenterar författarna en modell för hur man kan anpassa utfodringen efter fiskarnas energibehov och säsongsvariation. Abstract och möjlighet att ladda ner artikeln i sin helhet finns via: https://www.slu.se/en/ew-news/2018/7/fish-breeding/

 

Workshop om nya foderråvaror 18/9 2018, Göteborg

feed WS GU 2018VÄLKOMNA TILL EN WORKSHOP OM NYA FODER-RÅVAROR TILL FISK OCH KRÄFTDJUR FÖR UTVECKLING AV HÅLLBART VATTENBRUK

När: Tisdag 18 september, 10.00–16.00, inklusive lunch
Var: Zoologen, Medicinaregatan 18A, Göteborg. HITTA HIT.
Arrangör: NOMACULTURE, Maritima klustret i Västsverige, SWEMARC
Anmälan (senast 2018-09-10): Klicka här

 

 

Program och mer info om projektet: https://swemarc.gu.se/nomaculture

 


Det MISTRA-finansierade NOMACULTURE-projektet (https://swemarc.gu.se/nomaculture) kommer i samarbete med det Maritima livsmedelsklustret i Västsverige (http://www.maritimaklustret.se/fokusomraden/marina-livsmedel/) att arrangera en workshop med fokus på nya spännande ingredienser i fisk- och kräftdjursfoder med potential att bidra till ett mer hållbart vattenbruk.


Workshopen kommer äga rum den 18 september kl. 10.00 -16.00, i Göteborg.

Målsättning med dagen är att presentera ett potpurri på nya ingredienser för foder till odlade vattenbruksdjur, fisk och kräftdjur, som utvecklas inom ett växande antal företag och forskningsprojekt i Sverige med fokus på Västra Götalandsregionen samt att diskutera framtida behov och möjligheter för utveckling och etablering av foderföretag i Sverige.

Dagen kommer att inledas med tre övergripande presentationer: en inledning om det tvärvetenskapliga projektet NOMACULTUREs mål, visioner och resultat när det gäller foderutveckling, en föreläsning om Livscykelanalys (LCA) med fokus på fiskfoder och en föreläsning om foder för fisk och kräftdjur med fokus på sammansättning, fysiska egenskaper, produktion och näringsbehoven hos de odlade organismerna.

Efter gemensam lunch presenterar ett flertal företag och forskningsprojekt olika nya, spännande råvaror och hur dessa kan utvinnas ur rest-strömmar av olika slag och användas som högvärdiga foderingredienser, varefter det finns möjlighet till frågor och diskussion med presentatörerna.

Dagens avslutas med en paneldiskussion där representanter från regionala och kommunala beslutsfattare får ge sin bild av hur de ser på potentialen i att satsa på en utveckling av nya foderingredienser och produktion av lokala och hållbara foder till ett växande vattenbruk på Västkusten.

 

 


ANMÄLAN:

Workshopen är öppen för alla intresserade och kostnadsfri.

Du anmäler dig genom att klicka på länken sunet.artologik.net/gu/nomacultures_foderworkshop


 

 

 

 

 

Prenumerera på denna RSS-feed