Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Lägesrapport från projekt för miljösmart kassodling av fisk i Sverige

miljokassen nyhetsbrev ettSveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för projektet "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system".

Odling i kassar har många fördelar, men orsakar idag för stora utsläpp av näringsämnet fosfor. Projektets huvudfokus är därför att utveckla ny teknik för att fånga upp gödsel och spillfoder, där det mesta av spillfosforn finns. På så sätt väntas tidigare förlorad näring, som kunde orsaka övergödning, kunna återföras till åker, växthus och/eller skogen som värdefull växtnäring. Detta skulle inte bara skapa ett kretslopp – även behovet att importera gruvfosfor skulle kunna minskas.

 

Vad har hänt hittills i projektet? Läs projektets första nyhetsbrev här!

 

Frågor om projektet kan ställas till: Anders Kiessling på e-post: Anders.Kiessling@slu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor på YouTube

Bild Nyhet tillstandskurs 2018Inspelade föreläsningar från kursen Tillståndsprövning och miljöfrågor finns nu tillgängliga via SLUs YouTube-kanal.


Kursen arrangerades av NKfV tillsammans med SLU och SWEMARC (Göteborgs universitet) och samlade ca 40 deltagare i Östersund 4-6 december 2018.

Kursens syfte
Att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

Kursbeskrivning
Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling - vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

Sjömatens betydelse för hälsa och miljö - diskussionsrapport från SeaWin-projektet

Fiskodling Max Troell AzoteHur ska vattenbruksproduktionen globalt sett kunna öka och bidra till hälsosam mat för alla, utan att vi äventyrar miljö och klimat?

I en ny rapport diskuterar forskare inom SeaWin-projektet förutsättningar för framtida vattenbruk, identifierar kunskapsluckor och föreslår områden inom vilka mer forskning behövs. Rapporten berör frågor som vilket foder odlad fisk ska äta, vilka system den ska odlas i och vilka arter vi ska odla och äta.

Diskussionen tar avstamp i EAT-Lancet-rapporten som kom tidigare i år där fisk och skaldjur lyfts fram som något vi behöver äta mer av för att gynna hälsa och miljö samt för att få maten att räcka till alla.

Läs SeaWin-rapporten i sin helhet: The role of seafood for sustainable and healthy diets - the EAT-Lancet commission report through a blue lens

Författare: Max Troell, Malin Jonell och Beatrice Crona

Läs mer om SeaWin-projektet: http://www.seawin.earth/

Lansering av branschriktlinjer inom Odlad med Omtanke - del av djurvälfärdskurs 27 mars 2019

logo odladmedomtankeVälkommen till lanseringen av Odlad med Omtanke
– svensk fiskodlings code of practice

27 mars kl. 13.00 – 17.00 Uppsala (Park Inn by Radisson https://www.parkinn.se/hotell-uppsala)
 
I samband med en kurs på temat djurvälfärd som hålls i Uppsala mellan den 27 och 29 mars kommer den svenska fiskodlingens nya code of practice och Odlad med Omtanke att presenteras.

Anmälan:
Ni anmäler er via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/4148
Antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 11 mars.

Branschorganisationen Matfiskodlarna har under två år, arbetat med att ta fram en code of practice för den svenska fiskodlingsbranschen, projektet har finansierats med medel från Jordbruksverket. Riktlinjerna är anpassade för att kunna användas inom fiskodling med alla typer av odlingsteknik och för alla olika syften; så väl kompensations- och sättfiskodling som matfiskodling. Riktlinjerna täcker hela produktionsflödet: från romkorn till slakt/utsättning och har ett starkt fokus på djurvälfärd och smittskydd. Genom att ena branschen med en code of practice skapas förutsättningar för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar bransch med välmående fiskar.

Med utgångspunkt i de nya branschriktlinjerna kommer en kurs som berör olika aspekter av djurvälfärd inom fiskodlingen att hållas för aktiva och presumtiva fiskodlare (se info via https://bit.ly/2CWfqPp). Kursen anordnas av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), Matfiskodlarna, SWEMARC och SLU Aquaculture. I samband med detta vill vi inledningsvis passa på att introducera de nya branschriktlinjerna och Odlad med Omtanke för en bredare publik. Vi presenterar riktlinjernas innehåll och syfte samt ger möjlighet till frågor och diskussioner under eftermiddagen den 27 mars. 

Inbjudan till lanseringen från Matfiskodlarna finns i sin helhet här.
 
Mer information: På hemsidan odladfisk.se hittar ni mer information om den svenska fiskodlingsbranschens gemensamma riktlinjer och Odlad med Omtanke.

Kontakt: Vid frågor kontakta linda.falk@matfiskodlarna.se, anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Prenumerera på denna RSS-feed