Aktuella utlysningar

CORE Organic Plus utlysning

Sista ansökningsdatum: 2014-02-25

Beslutsdatum: 2014-11-07

ERA-Net CORE Organic Plus, som fortsätter arbetet från tidigare CORE Organic-nätverk med att främja det europeiska forskningssamarbetet inom ekologisk produktion och konsumtion, utlyser medel för forskning inom området.

Utlysningen behandlar fyra teman inom områdena:

  1. växtodling

  2. husdjur

  3. ekosystemtjänster

  4. livsmedelsförädling

Ansökningsförfarandet sker i två steg. Den totala budgeten för utlysningen är runt 100 miljoner kronor, inklusive medel från europeiska unionen för forskning och administration. Formas bidrar med 5,5 miljoner kronor per år i tre år till svenska forskare som väljer att ingå i forskningssamarbeten där forskare från minst fem partnerländer deltar.
Utlysningen annonseras här tillsammans med ett schema över utlysningen och en lista över de ingående partnerländernas budgetar inklusive kontaktuppgifter i respektive land.

Kontaktperson Formas:
Susanne Johansson, tel 08-775 40 20, e-post: susanne.johansson@formas.se

 

Östersjöprogrammet BONUS öppnar sin andra utlysning 16 januari 2014

Sista ansökningsdatum: 2014-03-17

Beslutsdatum: Preliminärt 2014-09-01

Östersjöprogrammet BONUS är ett samarbete mellan de åtta EU-länderna rund Östersjön, där syftet är att finansiera excellent forskning till stöd för en bättre Östersjömiljö. Den andra utlysningen inom programmet kommer att öppna den 16 januari 2014. Läs mer på BONUS web.

Kontaktperson på Formas:

Lisa Almesjö, 08-775 4053
lisa.almesjo@formas.se

 

Formas årliga öppna utlysning 2014

Den årliga öppna utlysningen öppnas den 25 februari för ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den innehåller i år tre delutlysningar

  • Medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare
  • Medel för mobilitetsstöd för unga forskare  

Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och ha mycket god potential att komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Forskningen ska dessutom resultera i ny kunskap som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Detta förutsätter att människors och djurs hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, miljön och naturens bärkraft, ekonomi, etik samt sociala och kulturella värden beaktas.

Årliga öppna utlysningen 2014

För mer info se http://www.formas.se/sv/Finansiering/Arliga-oppna-utlysningen-2013/

 

Högst upp