Marknad

marknadRegnbåge distribueras i regel på två olika sätt. Antingen som portionsstorlek eller så stor regnbåge. I Sverige odlas uteslutande större regnbåge. Anledningen är att prisnivån på portionsstorlek är för låg och tillsammans med andra faktorer gör att den inte är intressant för odling i Sverige. Odling av regnbåge i Sverige är utsatt för en enorm konkurrens från andra länder i vår närhet.

Finländska (inkl åländska) odlingsföretag har på senare tid övertagit stora delar av vår regnbågsodling. En bidragande orsak till att de finländska företagen varit mer framgångsrika än svenska är att de i större utsträckning än svenska odlare satsat på att bygga upp en stabil hemmamarknad för färsk fisk och därigenom tryggat en stadig avsättning. Ytterligare ett skäl är skärpta miljökrav på Åland vilket medfört ett större intresse för etablering i Sverige.

Det finns goda förutsättningar för att rödingodling kan expandera bara på några år. Bra priser för rödingodlarna har resulterat i en vilja att expandera sin verksamhet. Expanderingen sker i huvudsak i kraftverksmagasin i Jämtlands och Västerbottens län. En nackdel med lokalisering av rödingodling till norra Sveriges inland är att detta område inte har någon tradition av etablerade system för hantering och distribution av matfisk som exempelvis finns på västkusten. Insatser för att utveckla väl fungerande logistik är därför viktiga för framtiden.

Förutsättningen för en bra marknad är en fungerande kontakt mellan säljare och köpare. Under 1980-90talet exporterades den svenska matfisken främst till Japan. Idag har Japan bytts ut mot Finland medan den svenska dagligvaruhandeln hämtar huvuddelen av sina produkter från den norska fiskeindustrin. Detta är givetvis ett problem för svenskt vattenbruk. En av de mest betydelsefulla framgångsfaktorerna för den norska fiskodlingen har varit att de har byggt upp en professionell distribution och säljfunktion. Idag är även flertalet av de svenska fiskhandelsgrossisterna norskägda.

Andra uppenbara problem i detta sammanhang är den geografiskt spridda verksamheten och produktionsmönstret med säsongvis slakt. Även den sammantaget relativt låga volymen fisk producerad i det svenska vattenbruket och de relativt små företag som verkar inom vattenbruksnäringen kan vara orsaker till svårigheterna att skapa professionella distributions- och säljfunktioner.

Mer i denna kategori: « Företag Nya möjligheter »
Högst upp