Nya möjligheter

nyamojligheterSverige är otroligt rikt på vatten. Här finns 95 700 sjöar som är större än en hektar, och en mycket lång kust. Förutsättningarna för vattenbruk (odling av fisk och skaldjur) är mot denna bakgrund goda men trots detta är det svenska vattenbruket för närvarande en förhållandevis liten näring, såväl jämfört med andra näringar nationellt som jämfört med vattenbruket i andra länder.

Det bör dock påpekas att förutsättningarna varierar i hög grad mellan olika delar av landet. Trots detta har ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart vattenbruk en stor utvecklingspotential i vårt land. En stor outnyttjad resurs i vårt land, som med fördel kan tas i anspråk för odling av bl.a. röding, är de reglerade sjöarna och kraftverksmagasinen längs de utbyggda älvarna i norr. Dessa vatten är naturligt näringsfattiga, men har urlakats ytterligare sedan kraftverksutbyggnaden så att de idag är nästan sterila. Fiskodlingar i dessa vatten kan ses som en restaureringsåtgärd, eftersom näringstillskottet av kväve och fosfor medverkar till att återställa vattenmiljön. Utrymmet för odling i svenska regleringsmagasin har, av SLU, skattats till minst 50 000 ton per år.  Mot bakgrund av naturgivna förutsättningar och existerande regelverk framstår Sverige och Island som de nationer i Europa som har de bästa förutsättningarna att utveckla rödingodling. En förutsättning för en positiv utveckling av det svenska vattenbruket är att det är såväl ekonomiskt som ekologiskt bärkraftigt. Enligt SOU 2009:26 ”Det växande vattenbrukslandet”, bör en utveckling av vattenbruket baseras på långsiktig ekonomisk lönsamhet samtidigt som verksamheten måste bedrivas inom ekologiskt hållbara ramar. För ekologisk bärkraftighet gäller samma grundläggande förutsättningar för vattenbruk som för annan livsmedelsproduktion:

  • att näringsämnena ingår i spårbara kretslopp
  • att energin är förnybar
  • att näringen ger ett nettobidrag till livsmedelsförsörjningen
  • att verksamheten inte leder till en icke-reversibel (bestående) förändring av omgivande ekosystem
Mer i denna kategori: « Marknad
Högst upp